SFS 2009:691 Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

090691.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:311) om transport
av farligt gods;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver

1 att 9 § förordningen (2006:311) om transport av

farligt gods ska ha följande lydelse.

9 §

Behöriga organ för teknisk kontroll enligt bilagorna till ADR samt

enligt RID, IMDG-koden och ICAO-TI är

1. för fordon för transport på väg eller i terräng: de besiktningsorgan som

anges i fordonslagen (2002:574),

2. för sådan utrustning som omfattas av rådets direktiv 1999/36/EG av den

29 april 1999 om transportabla tryckbärande anordningar, senast ändrat ge-
nom kommissionens direktiv 2002/50/EG: de organ som av något land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) anmälts till Europeiska
unionen (EU) för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse
under direktivet, och

3. för övriga områden: de organ som ackrediterats för motsvarande upp-

gifter beträffande nationella transporter enligt lagen (1992:1119) om teknisk
kontroll.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008
om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260,
30.9.2008, s. 13, Celex 32008L0068) samt rådets direktiv 95/50/EG av den 5 oktober
1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods (EGT L
249, 17.10.1995, s. 35, Celex 31995L0050), ändrat genom Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2008/54/EG av den 17 juni 2008 om ändring av rådets direktiv 95/50/EG
om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods vad gäller
kommissionens genomförandebefogenheter (EUT L 162, 21.6.2008, s. 11, Celex
32008L0054).

SFS 2009:691

Utkom från trycket
den 26 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009