SFS 2009:692 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

090692.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i järnvägsförordningen (2004:526);

utfärdad den 17 juni 2009.

Regeringen föreskriver1 i fråga om järnvägsförordningen (2004:526)2
dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 1 och 1 a §§ samt 5 kap. 10 § ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 1 b §, 6

kap. 1 a och 8 b §§, en bilaga samt närmast före 6 kap. 1 a och 8 b §§ nya
rubriker av följande lydelse.

1 kap.

3 §

3

De beteckningar som används i denna förordning har samma bety-

delse som i järnvägslagen (2004:519). Därutöver förstås med

anmält organ: organ som anmälts enligt lagen (1992:1119) om teknisk

kontroll för att bedöma överensstämmelse och lämplighet hos komponenter
som är nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem,

chartertrafik: trafik som ingår som ett led i ett sammanhängande arrange-

mang, där huvudsyftet är ett annat än själva transporten,

europeisk specifikation: sådan gemensam teknisk specifikation, sådant eu-

ropeiskt tekniskt godkännande eller nationell standard som genomför sådan
europeisk standard som anges i artikel 1.8‒12 i rådets direktiv 93/38/EEG av
den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter
som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunika-
tionssektorerna4, senast ändrat genom bilaga II till anslutningsakten för
Tjeckien m.fl.5,

nattågstrafik: trafik som utförs över dygnsgräns med tåg där mer än hälf-

ten av passagerarplatserna erbjuds som sov- eller liggplatser, som åtminsto-
ne under del av resan är bäddade,

transeuropeiska järnvägssystemet: de transeuropeiska järnvägssystemen

för höghastighetståg och för konventionella tåg,

transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg: det järnvägssys-

tem som beskrivs i bilaga I till rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996
om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för hög-
hastighetståg6 och som omfattar den järnvägsinfrastruktur som avses i artikel

1 Jfr prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293.

2 Förordningen omtryckt 2007:453.

3 Senaste lydelse 2007:121.

4 EGT L 199, 9.8.1993, s. 84 (Celex 31993L0038).

5 EUT L 236, 23.9.2003, s. 53 (Celex 12003TN02/01/A).

6 EGT L 235, 17.9.1996, s. 6 (Celex 31996L0048).

SFS 2009:692
Utkom från trycket
den 26 juni 2009

background image

2

SFS 2009:692

10.2 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli
1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska
transportnätet7, senast ändrat genom bilaga II till anslutningsakten för Tjeck-
ien m.fl.,

transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg: det järnvägs-

system som beskrivs i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det trans-
europeiska järnvägssystemet för konventionella tåg8 och som omfattar den
järnvägsinfrastruktur som avses i artikel 10.3 i Europaparlamentets och rå-
dets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer
för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet,

veckoslutstrafik: persontrafik under veckoslut med tidigaste avgångstid

fredag kl. 12.00 och senaste avgångstid söndag kl. 24.00,

väsentliga krav: de krav som beskrivs i bilaga III till direktiv 96/48/EG

eller i bilaga III till direktiv 2001/16/EG.

4 kap.

1 §

9

SJ AB har rätt att utföra och organisera persontrafik på järnvägsnät

som förvaltas av staten.

A-Banan Projekt Aktiebolag har rätt att utföra och organisera persontrafik

mellan Stockholms centralstation och Rosersberg. A-Banan Projekt Aktie-
bolag har rätt att efter regeringens medgivande överföra denna rätt att utföra
persontrafik till annan.

1 a §

10

Järnvägsföretag har rätt att utföra och organisera nattågs-, charter-

och veckoslutstrafik på järnvägsnät som förvaltas av staten. Järnvägsföretag
har även rätt att utföra och organisera helgtrafik under de tider som framgår
av bilagan till denna förordning.

Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519) har

rätt att organisera sådan trafik som avses i första stycket. För trafikhuvud-
mans trafikeringsrätt gäller dock i stället 3 §.

1 b §

Endast A-Banan Projekt AB eller det företag som detta bolag enligt

1 § har överfört sin trafikeringsrätt till, har rätt att ta upp och lämna av passa-
gerare som reser till eller från Arlanda flygplats på sträckan mellan Stock-
holms centralstation och Arlanda flygplats.

Begränsningen enligt första stycket gäller dock inte för den som utför

internationell persontrafik. Begränsningen gäller inte heller för den som ut-
för annan trafik om det företag som enligt första stycket har trafikeringsrät-
ten ger sitt samtycke till denna.

7 EGT L 228, 9.9.1996, s. 1 (Celex 31996D1692).

8 EGT L 110, 20.4.2001, s. 1 (Celex 32001L0016).

9 Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

10 Senaste lydelse 2007:121.

background image

3

SFS 2009:692

5 kap.

10 §

11

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om

1. beskrivningen av järnvägsnät,
2. tidsplanen för tilldelningen,
3. tågplanen,
4. kapacitetsanalysen,
5. kapacitetsförstärkningsplanen,
6. förfarandet vid ansökningar om kapacitet och om kapacitetstilldel-

ningen i övrigt,

7. förfarandet för tillhandahållande av tjänster, samt
8. kraven för att infrastrukturförvaltare ska kunna medges lättnader enligt

6 kap. 24 § andra stycket järnvägslagen (2004:519).

6 kap.

Uppföljning av marknaden för persontrafik

1 a §

Transportstyrelsen ska samla in de uppgifter som behövs för att följa

och utvärdera utvecklingen av marknaden för persontrafik enligt 4 kap. 1 a §
järnvägslagen (2004:519).

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om företagens skyldighet att

lämna sådana uppgifter som avses i första stycket.

Trafikantinformation

8 b §

Banverket får efter samråd med Rikstrafiken och Konkurrensverket

meddela föreskrifter om den information som den som utför persontrafik ska
lämna om sitt trafikutbud enligt 5 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519) samt till
vilket organ eller myndighet uppgifterna ska lämnas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009 i fråga om 1 kap. 3 §, 4

kap. 1, 1 a och 1 b §§ och bilagan samt i övrigt den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

11 Senaste lydelse 2008:1287.

background image

4

SFS 2009:692

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga

Helgtrafik 2009‒2011

Helg

Datum

År

Veckodag Tidigaste

avgång kl.

Senaste
avgång kl.

Jul/nyår

23/12

2009

O

12:00

10/1

2010

S

24:00

Påsk

1/4

To

12:00

5/4

M

24:00

Kristi
himmelsfärd

12/5

O

12:00

16/5

S

24:00

Midsommar

24/6

To

12:00

27/6

S

24:00

Jul/nyår

23/12

To

12:00

9/1

2011

S

24:00

Påsk

21/4

To

12:00

25/4

M

24:00

Kristi
himmelsfärd

1/6

O

12:00

Nationaldagen

6/6

M

24:00

Midsommar

23/6

To

12:00

26/6

S

24:00