SFS 2009:693 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

090693.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 2 och 2 a §§ järnvägslagen

(2004:519) ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

Ett järnvägsföretag med säte i en stat inom EES eller i Schweiz har rätt

att utföra persontrafik på svenska järnvägsnät.

2 a §

Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 § och hemvist eller säte i en

stat inom EES eller i Schweiz har rätt att organisera persontrafik på svenska
järnvägsnät.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2010.
2. Vid prövning av mål eller ärenden enligt 8 kap. 9 § som har anhängig-

gjorts före den 1 oktober 2010 gäller äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293.

SFS 2009:693

Utkom från trycket
den 26 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009