SFS 2009:697 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

090697.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 17 juni 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:697

Utkom från trycket
den 26 juni 2009

background image

2

SFS 2009:697

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga

1

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Ekonomistyrningsverket,
Elsäkerhetsverket,
Energimarknadsinspektionen,

1 Senaste lydelse av bilagan 2009:165.