SFS 2009:699 Förordning om ändring i förordningen (2007:380) om miljöbilspremie

090699.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:380) om
miljöbilspremie;

utfärdad den 17 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:380) om miljöbilspre-

mie ska ha följande lydelse.

3 §

1

Med miljöbil avses i denna förordning en personbil som

1. är indelad i Miljöklass 2005, Miljöklass 2005 PM, Miljöklass El eller

Miljöklass Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen och

a) enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120 gram koldioxid

per kilometer vid blandad körning, om bilen är utrustad med teknik för drift
endast med bensin eller för drift med bensin i kombination med elenergi,

b) enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120 gram koldioxid

och 5 milligram partiklar per kilometer vid blandad körning, om bilen är ut-
rustad med teknik för drift endast med diesel eller för drift med diesel i kom-
bination med elenergi,

c) enligt uppgift i vägtrafikregistret har en bränsleförbrukning som inte

överstiger 9,2 liter bensin per 100 kilometer blandad körning, om bilen är ut-
rustad med en motor med styrd tändning och med teknik för drift helt eller
delvis med annat bränsle än bensin eller gasol,

d) enligt uppgift i vägtrafikregistret har en bränsleförbrukning som inte

överstiger 9,7 kubikmeter gas per 100 kilometer blandad körning, om bilen
är utrustad med en motor med styrd tändning och med teknik för drift helt el-
ler delvis med annat bränsle än bensin eller gasol, eller

e) enligt uppgift från bilens tillverkare eller generalagent inte förbrukar

mer elenergi än 37 kilowattimmar per 100 kilometer körning, om bilen är in-
delad i Miljöklass El,

2. inte är typgodkänd för sådan drift som anges i 1 c eller d, om bilens till-

verkare eller generalagent kan visa att bilen uppfyller de krav som gäller för
indelning i Miljöklass 2005, eller

3. uppfyller gränsvärdena för Euro 5 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av mo-
torfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofor-
don (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och

1 Senaste lydelse 2009:327.

SFS 2009:699

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:699

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

underhåll av fordon

2 och utan att vara indelad i någon miljöklass uppfyller

något av de krav på uppgifter i vägtrafikregistret som anges i 1 a–d.

En automatväxlad bil ska anses vara en miljöbil enligt 1 c eller d, om den

förutom transmissionen och de komponenter som hör till transmissionen är
likvärdig med en manuellt växlad bil som är en miljöbil enligt någon av de
punkterna.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009 men ska tillämpas för tid

från och med den 2 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

2 EUT L 171, 29.6.2007, s. 1 (Celex 32007R0715).