SFS 2009:701 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

090701.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 1 § bokföringslagen

(1999:1078) ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

2

Företag som tillhör någon eller några av följande kategorier ska för

varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentlig-
göra den enligt 2 §:

1. aktiebolag,
2. ekonomiska föreningar,
3. handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare,
3 a. grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt
samarbete (EGTS)

3,

4. företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag,

5. stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag, dock inte stiftel-

ser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar
av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund
av 2 kap. 3 § första stycket,

6. företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

7. företag som är moderföretag i en koncern vilken uppfyller mer än ett av

följande villkor:

a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

1 Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303.

2 Senaste lydelse 2006:874.

3 EUT L 210, 31.7.2006, s. 19 (Celex 32006R1082).

SFS 2009:701

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:701

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av första stycket 7 b och c ska fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller
för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-
företag, liksom förändring av internvinst.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)