SFS 2009:703 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

090703.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079);

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § revisionslagen (1999:1079)

ska ha följande lydelse.

12 §

2

En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och eko-

nomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av företa-
gets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget.

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i
1. ett handelsbolag som en eller flera juridiska personer är delägare i,
2. ett hypoteksinstitut som är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt

lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
och

3. en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt
samarbete (EGTS)

3.

I företag som avses i 6 kap. 1 § första stycket 6 eller 7 bokföringslagen

(1999:1078) ska minst en revisor vara auktoriserad revisor eller godkänd
revisor som har avlagt revisorsexamen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303.

2 Senaste lydelse 2006:875.

3 EUT L 210, 31.7.2006, s. 19 (Celex 32006R1082).

SFS 2009:703

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009