SFS 2009:706 Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

090706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1110) med
instruktion för Bolagsverket;

utfärdad den 17 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 1 och 7 §§ förordningen (2007:1110) med

instruktion för Bolagsverket ska ha följande lydelse.

1 §

1

Bolagsverket ansvarar för

1. registreringsärenden som gäller aktiebolag, filialer, europeiska ekono-

miska intressegrupperingar, europeiska grupperingar för territoriellt samar-
bete, europabolag, europakooperativ och anknutna ombud enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. handels- och föreningsregisterärenden,
3. bank- och försäkringsregisterärenden, och
4. ärenden enligt 1 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister.

7 §

2

Bolagsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller

är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över person-
uppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i verkets

1. aktiebolagsregister,
2. handelsregister,
3. föreningsregister,
4. filialregister,
5. EEIG-register,
6. företagsinteckningsregister,
7. europabolagsregister,
8. europakooperativsregister,
9. bankregister,
10. försäkringsregister,
11. register över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden,

12. inteckningsbrevsregister,
13. register över verksamhetsutövare enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:62) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

14. register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete.

1 Senaste lydelse 2008:1082.

2 Senaste lydelse 2009:98.

SFS 2009:706

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:706

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)