SFS 2009:707 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

090707.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

Bilaga

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryck-

frihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämp-
liga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i
den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verk-
samheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk
författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksam-
heten har uppdragits åt organet.

1 Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303.

2 EUT L 210, 31.7.2006, s. 19 (Celex 32006R1082).

Organ

Verksamhet

Chalmers tekniska högskola aktie-
bolag

all verksamhet

Europeiska grupperingar för terri-
toriellt samarbete enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006
om en europeisk gruppering för terri-
toriellt samarbete (EGTS)

2 med säte i

Sverige

fördelning av stöd ur EG:s struk-
turfonder (SFS 2009:704)

Familjemedicinska institutet i Sve-
rige, ideell förening

all verksamhet

SFS 2009:707

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:707

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)