SFS 2009:710 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

090710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 3 b § lagen (2004:46) om

investeringsfonder

3 ska upphöra att gälla den 15 juli 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om
gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (EUT L 310, 25.11.2005,
s. 1, Celex 32005L0056).

3 Senaste lydelse av 2 kap. 3 b § 2008:6.

SFS 2009:710

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009