SFS 2009:713 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

090713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 kap. 41 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha följande lydelse.

23 kap.

41 §

2

Den som Bolagsverket utser att utföra granskning enligt 40 § andra

stycket ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat
revisionsbolag. I fråga om granskningen och innehållet i den rapport som upp-
rättas gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 11�13 §§ och 40 § första
stycket.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298.

2 Senaste lydelse 2008:12.

SFS 2009:713

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009