SFS 2009:716 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

090716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 5 § och 8 kap. 1 § lagen

(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha
följande lydelse.

6 kap.

5 §

En verksamhetsutövare som har gjort anmälan enligt 3 § men som i

väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller
som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får av tillsynsmyndigheten
föreläggas att vidta rättelse eller, om detta inte är möjligt, upphöra med verk-
samheten.

Om verksamhetsutövaren är en juridisk person, gäller första stycket även

den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller
ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 14 lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

8 kap.

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. riskbedömningen enligt 2 kap. 1 §,
2. grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 §,
3. undantag från bestämmelser om grundläggande åtgärder för kund-

kännedom enligt 2 kap. 5 §,

4. vilka stater utanför EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 § 2 b, 4 och

9 b samt uppfyller villkor för tillämpning av bestämmelserna om utomstående
enligt 2 kap. 3 § tredje stycket,

5. skärpta åtgärder för kundkännedom och vad som avses med personer i

politiskt utsatt ställning enligt 2 kap. 6 §,

6. åtgärder för fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen enligt 2 kap.

10 § och hur dessa ska dokumenteras,

7. hur handlingar eller uppgifter som använts för att uppnå kundkännedom

ska bevaras enligt 2 kap. 13 §,

1 Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298.

SFS 2009:716

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:716

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

8. granskning och uppgiftslämnande enligt 3 kap. 1 §,
9. rutiner som ska följas samt vilken information och utbildning som ska

tillhandahållas anställda enligt 5 kap. 1 §, och

10. nödvändiga åtgärder och rutiner för att skydda anställda
enligt 5 kap. 2 §.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Mats Walberg
(Finansdepartementet)