SFS 2009:717 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

090717.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 17 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 och 2 a §§, 1 b kap. 15 och 16 §§ samt

4 kap. 29, 30 och 33 §§ förordningen (2004:329) om bank- och finansie-
ringsrörelse ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

1

För registrering m.m. av bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag

gäller även aktiebolagsförordningen (2005:559) med undantag av

1. 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§, 2 kap. samt 3 kap. 1–6

och 7 a §§ för bankaktiebolag, och

2. 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§ för kreditmarknadsbo-

lag.

Vid tillämpning av 1 kap. 32 a § andra stycket aktiebolagsförordningen

ska det som föreskrivs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen.
Om ett ärende om verkställande av en fusionsplan överlämnats till reger-
ingen för prövning, ska Finansinspektionen underrätta regeringen om Skatte-
verkets beslut.

2 a §

2

För registrering m.m. av kreditmarknadsföreningar gäller även för-

ordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar med undantag av 13 §,
13 b § första stycket och 13 c §.

Vid tillämpning av 13 b § andra stycket förordningen om ekonomiska för-

eningar ska det som föreskrivs om Bolagsverket i stället avse Finansinspek-
tionen.

1 b kap.

15 §

3

Bolagsverket ska genast underrätta Skatteverket och Finansinspek-

tionen när ett förslag om flyttning av ett europakooperativs säte har offent-
liggjorts enligt artikel 7.2 i SCE-förordningen.

1 Senaste lydelse 2008:23.

2 Senaste lydelse 2008:23.

3 Senaste lydelse 2006:917.

SFS 2009:717

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:717

16 §

4

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när inspektionen

fattar beslut om att motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte från
Sverige.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när det fattar beslut om hinder

mot att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige. Om ansökan om
tillstånd till flyttning av säte prövas av Finansinspektionen, ska Skatteverket
i stället underrätta inspektionen.

4 kap.

29 §

5

I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgift be-

talas för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för
ärendets handläggning och prövning.

Avgifterna betalas med följande belopp:
1. vid anmälan för registrering av nybildad bank, 2 200 kronor, eller, om

sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk
signatur, 1 900 kronor,

2. vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i dess ly-

delse på främmande språk, 1 100 kronor, eller, om sådan anmälan överförs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 900 kronor,

3. vid anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551), 6 kap. 5 §

första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 7 § första stycket lagen
(1995:1570) om medlemsbanker att bolags-, sparbanks- eller föreningsstäm-
ma beslutat om likvidation, 800 kronor,

4. vid anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen, 6 kap.

17 § tredje stycket sparbankslagen eller 9 kap. 18 § tredje stycket lagen om
medlemsbanker, 480 kronor,

5. vid anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen el-

ler 7 kap. 7 § första stycket sparbankslagen eller om delning enligt 24 kap.
27 § aktiebolagslagen, 1 000 kronor, och

6. vid annan anmälan till bankregistret, 900 kronor, eller, om sådan anmä-

lan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700
kronor.

30 §

6

Om en anmälan enligt 29 § samtidigt omfattar registrering eller re-

gistrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på
främmande språk, ska en avgift enligt andra stycket 2 betalas för varje sådan
firma.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än

svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Avgift ska inte betalas för registrering av
1. ändrad postadress,
2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannare-

visor eller suppleant för lekmannarevisor,

3. beslut om vinstutdelning enligt 18

kap. 10 § aktiebolagslagen

(2005:551),

4 Senaste lydelse 2006:917.

5 Senaste lydelse 2008:741.

6 Senaste lydelse 2007:1468.

background image

3

SFS 2009:717

4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av 29 §

andra stycket 4,

5. en underrättelse från domstol eller Finansinspektionen, eller
6. en underrättelse från behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 §

aktiebolagslagen.

Avgift ska inte heller betalas för registrering enligt 7 kap. 7 § tredje

stycket, 8 kap. 8 § och 11 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619), samt 10 kap.
5 § fjärde stycket och 13 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbeta-

las inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

33 §

7

Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter

1. för sådant utlämnande av uppgifter och handlingar som sker i elektro-

nisk form, och

2. för att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap. 46 § aktiebolagsla-

gen (2005:551) på annat språk än svenska.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där fusionsplan eller

fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller
också i fråga om europakooperativs flyttning av säte där föreningsstämmans
beslut om flyttning har fattats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2007:1468.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009