SFS 2009:718 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790);

090718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(1982:790);

utfärdad den 17 juni 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om försäkringsrörelseförordningen

(1982:790)

dels att 9 h, 28 b – 28 d och 47 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 28 h §, av följande

lydelse.

9 h §

1

I fråga om dualistiskt organiserade europabolag ska vad som sägs

om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i denna förordning
tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter eller suppleanter:

1. 19 § om anmälan för registrering enligt 8 kap. 17 § försäkrings-

rörelselagen (1982:713) av bolagets ställföreträdare,

2. 26 § om anmälan för registrering enligt 14 kap. 18 § tredje stycket för-

säkringsrörelselagen av beslut att likvidationen ska upphöra och val av en
styrelse,

3. 28 d § om anmälan för registrering enligt 15 a kap. 15 och 37 §§

försäkringsrörelselagen av ett försäkringsaktiebolag som har bildats genom
kombination, och

4. 28 e § om anmälan enligt 15 a kap. 16 § försäkringsrörelselagen om att

talan om skadestånd har väckts enligt 16 kap. 5 § samma lag.

Av 1 a kap. 1 § försäkringsrörelselagen samt 16 § andra stycket och 22 §

lagen (2004:575) om europabolag följer att de i första stycket angivna be-
stämmelserna ska tillämpas också på ett europabolags lednings- eller förvalt-
ningsorgan eller dess ledamöter eller suppleanter.

28 b §

2

Tillsammans med en ansökan enligt 15 a kap. 13 § försäkrings-

rörelselagen (1982:713) om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska följan-
de handlingar ges in:

1. en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verk-

ställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkur-
renslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den
20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av
fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen,

1 Senaste lydelse 2004:704.

2 Senaste lydelse 2008:606.

SFS 2009:718

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:718

2. när det är fråga om fusion genom kombination, intyg av en auktoriserad

revisor som visar att aktiekapitalet i det övertagande bolaget inte överstiger
de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande
bolaget,

3. när en livförsäkring ska övergå från en verksamhet där vinstutdelning

inte medges till en vinstutdelande verksamhet, sådana handlingar som anges
i 22 a § första stycket 2–4,

4. en kopia av fusionsplanen, och
5. en kopia av protokollet från en bolagsstämma som avses i 15 a kap.

10 § försäkringsrörelselagen.

28 c §

3

Anmälan för registrering enligt 15 a kap. 15 och 37 §§ försäk-

ringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om nyemission med anledning av
fusionen ska ange antalet utgivna aktier och deras sammanlagda nominella
belopp.

Bestämmelser om intyg från revisor finns i 15 a kap. 15 § tredje stycket

försäkringsrörelselagen.

28 d §

4

Vid en anmälan för registrering enligt 15 a kap. 15 § försäkrings-

rörelselagen (1982:713) av ett försäkringsaktiebolag som har bildats i sam-
band med fusion genom kombination ska 6 § första stycket 1–6, andra och
tredje styckena samt 7 § första stycket 4 tillämpas.

Tillsammans med anmälan ska det vidare finnas
1. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av

styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och
firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma
tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat, och

2. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till

styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande di-
rektör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisorer, revisors-
suppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer har
åtagit sig uppdragen.

Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 15 a kap. 37 §

försäkringsrörelselagen ska följande handlingar ges in:

1. fusionsintyg för de utländska bolag som deltar i fusionen från de behö-

riga myndigheterna i de stater där bolagen är registrerade och

2. kopior av de fusionsplaner som har godkänts av de utländska bolagens

stämmor.

I fråga om det bolag som bildas genom fusionen ska anmälan innehålla de

uppgifter som anges i första och andra styckena.

Utöver de handlingar som ska ges in tillsammans med en anmälan enligt

tredje stycket ska det finnas

1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 § lagen (2008:9) om ar-

betstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

2. en kopia av ett beslut enligt 22 § andra stycket lagen om arbetstagares

medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

3 Senaste lydelse 1994:1949.

4 Senaste lydelse 2007:1469.

background image

3

SFS 2009:718

3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 § lagen om ar-

betstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner har löpt ut och att
32–40 §§ den lagen ska tillämpas, eller

4. handlingar som visar att lagen om arbetstagares medverkan vid gränsö-

verskridande fusioner inte är tillämplig på bolaget.

Bestämmelser om intyg från revisor finns i 15 a kap. 15 § tredje stycket

försäkringsrörelselagen.

28 h §

Skatteverket ska underrätta Finansinspektionen när Skatteverket

fattar beslut om hinder mot verkställande av en fusionsplan. Om ett ärende
om verkställande av en fusionsplan överlämnats till regeringen för prövning,
ska Finansinspektionen underrätta regeringen om Skatteverkets beslut.

47 §

5

I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgift be-

talas för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för
ärendets handläggning och prövning. Avgifterna betalas med följande be-
lopp:

1. vid anmälan för registrering av nybildat försäkringsbolag, 2 200 kronor,

eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en
elektronisk signatur, 1 900 kronor,

2. vid anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess ly-

delse på främmande språk, 1 100 kronor, eller, om sådan anmälan överförs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 900 kronor,

3. vid anmälan enligt 14 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen

(1982:713), 480 kronor,

4. vid anmälan enligt 15 a kap. 15 eller 37 § försäkringsrörelselagen av

fusion genom kombination, 1 000 kronor, och

5. vid annan anmälan till försäkringsregistret, 900 kronor, eller, om sådan

anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur,
700 kronor.

Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av änd-

ring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande
språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än

svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för att tillhandahålla ett

fusionsintyg enligt 15 a kap. 35 § försäkringsrörelselagen.

Avgift ska inte betalas för registrering av
1. ändrad postadress,
2. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av för-

sta stycket 3,

3. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmanna-

revisor eller suppleant för lekmannarevisor,

4. underrättelse från domstol, konkursförvaltaren eller Finansinspek-

tionen, eller

5. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 15 a kap.

36 § försäkringsrörelselagen.

5 Senaste lydelse 2008:742.

background image

4

SFS 2009:718

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Avgift ska inte heller betalas för registrering enligt 4 kap. 15 § andra

stycket, 6 kap. 7 § andra stycket, 15 kap. 3 § första stycket tredje meningen,
15 a kap. 17 och 24 §§ och 20 kap. 5 § försäkringsrörelselagen.

Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften åter-

betalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där fusionsplan eller fu-

sionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)