SFS 2009:719 Förordning om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag

090719.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:703) om
europabolag;

utfärdad den 17 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 9 c och 9 d §§ förordningen (2004:703) om eu-

ropabolag ska ha följande lydelse.

9 c §

1

Bolagsverket ska genast underrätta Skatteverket och Finansinspek-

tionen när ett förslag om flyttning av ett europabolags säte har offentliggjorts
enligt artikel 8.2 i SE-förordningen.

9 d §

2

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när inspektionen

fattar beslut om att motsätta sig att ett europabolag flyttar sitt säte från
Sverige.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när det fattar beslut om hinder

mot att ett europabolag flyttar sitt säte från Sverige. Om ansökan om till-
stånd till flyttning av säte prövas av Finansinspektionen, ska Skatteverket
i stället underrätta inspektionen.

Om ett ärende om flyttning av ett europabolags säte har överlämnats till

regeringen för prövning, ska Finansinspektionen underrätta regeringen om
Skatteverkets beslut.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där fusionsplan har upp-

rättats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:915.

2 Senaste lydelse 2006:915.

SFS 2009:719

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009