SFS 2009:720 Förordning om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

090720.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:922) om
europakooperativ;

utfärdad den 17 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 15 och 16 §§ förordningen (2006:922) om eu-

ropakooperativ ska ha följande lydelse.

15 §

Bolagsverket ska genast underrätta Skatteverket och Finansinspektio-

nen när ett förslag om flyttning av ett europakooperativs säte har offentlig-
gjorts enligt artikel 7.2 i SCE-förordningen.

16 §

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när inspektionen fat-

tar beslut om att motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte från
Sverige.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när det fattar beslut om hinder

mot att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige. Om ansökan om
tillstånd till flyttning av säte prövas av Finansinspektionen, ska Skatteverket
i stället underrätta inspektionen.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där fusionsplan eller fu-

sionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:720

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009