SFS 2009:722 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

090722.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 § och 22 kap. 1 b § skatte-

betalningslagen (1997:483) ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

Vad som sägs i denna lag om handelsbolag gäller, om inte annat före-

skrivs, även europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG).

Vad som sägs i denna lag om ekonomiska föreningar gäller, om inte annat

föreskrivs, även europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS).

22 kap.

1 b §

2

Beslut som rör juridiska personer överklagas enligt följande upp-

ställning.

1 Prop. 2008/09:173, bet. 2008/09:SkU30, rskr. 2008/09:304.

2 Senaste lydelse 2003:664.

Beslut som rör

överklagas hos den länsrätt

1. ett handelsbolag

inom vars domkrets bolaget enligt
uppgift i handelsregistret hade sitt
huvudkontor den 1 november året fö-
re det år då beslutet fattades

2. en europeisk ekonomisk intresse-
gruppering

inom vars domkrets intresse-
grupperingen hade sitt säte den 1 no-
vember året före det år då beslutet
fattades

3. en europeisk gruppering för terri-
toriellt samarbete

inom vars domkrets grupperingen
hade sitt säte den 1 november året fö-
re det år då beslutet fattades

4. ett dödsbo

som senast var behörig att pröva ett
överklagande som rörde den avlidne

5. någon annan juridisk person än
som avses i 1�4

inom vars domkrets styrelsen hade
sitt säte eller, om sådant saknas, för-
valtningen utövades den 1 november
året före det år då beslutet fattades

SFS 2009:722

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:722

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

6. en juridisk person som inte är ett
dödsbo och som har bildats efter den
1 november året före det år då beslu-
tet fattades

inom vars domkrets huvudkontoret
eller sätet var beläget eller, om hu-
vudkontor och säte saknas, förvalt-
ningen utövades då den juridiska
personen bildades

7. en juridisk person som har upp-
lösts

som senast var behörig.