SFS 2009:727 Förordning om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

090727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:765) om
statsbidrag för nationella minoriteter;

utfärdad den 17 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 4, 8 och 12 §§ förordningen (2005:765) om

statsbidrag för nationella minoriteter ska ha följande lydelse.

4 §

Med en minoritetsorganisation avses i denna förordning en riksorgani-

sation eller en organisation av riksintresse som

1. företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i

organisationen eller dess lokalföreningar eller avdelningar till övervägande
delen utgörs av personer som tillhör den nationella minoriteten, och

2. bedriver verksamhet som syftar till att stärka inflytandet för den natio-

nella minoriteten, att främja den egna nationella minoritetsgruppens identi-
tet, kultur och språk, att motverka diskriminering eller att sprida kunskap om
den egna gruppen.

Med en minoritetsorganisation avses också en sådan organisation som be-

driver verksamhet med det syfte som anges i första stycket 2 och som före-
träder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organi-
sationen till övervägande delen utgörs av sådana riksorganisationer eller or-
ganisationer av riksintresse som anges i första stycket.

8 §

Statsbidrag får lämnas till en minoritetsorganisation som ansöker om

bidrag och som

1. har stadgar och styrelse eller motsvarande organ,
2. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt,
3. är demokratiskt uppbyggd,
4. bedriver verksamhet i Sverige sedan minst två år, och
5. strävar efter att kvinnor och män ska ha en jämn fördelning av makt och

inflytande i organisationen.

För den rörliga delen av statsbidraget krävs dessutom att minoritetsorgani-

sationen har minst två egna lokalföreningar eller avdelningar.

Vid bedömningen av bidragets storlek ska hänsyn tas till om organisatio-

nen får annat statsbidrag för sin verksamhet.

12 §

1

En organisation som har beviljats bidrag enligt denna förordning är

skyldig att lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och an-
dra uppgifter som Ungdomsstyrelsen bestämmer. En ekonomisk redovisning

1 Senaste lydelse 2007:1136.

SFS 2009:727

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:727

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

ska vara bestyrkt av revisor och, om det bidrag som har beviljats uppgår till
minst sex prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, av
auktoriserad eller godkänd revisor.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.
Bestämmelserna i 12 § i sin nya lydelse tillämpas första gången för ekono-

miska redovisningar av bidrag som beviljas 2010.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)