SFS 2009:733 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

090733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:366) om handel med
läkemedel;

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:366) om handel

med läkemedel

dels att 1 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 6 a�6 c §§ och

9 kap. 1 a §, samt närmast före 2 kap. 6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

5 §

Bestämmelser om information, marknadsföring, förordnande och ut-

lämnande av läkemedel finns i läkemedelslagen (1992:859).

Vid detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen

än öppenvårdsapotek, gäller bestämmelserna i lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel.

�&ldersgräns

2 kap.

6 a §

Receptfria läkemedel som inte har förskrivits och vars enda aktiva

substans är nikotin (nikotinläkemedel) får inte säljas till den som inte har
fyllt 18 år.

Den som säljer nikotinläkemedel ska förvissa sig om att konsumenten har

fyllt 18 år.

6 b §

Nikotinläkemedel får inte säljas om det finns särskild anledning att

anta att läkemedlet är avsett att lämnas över till någon som inte har fyllt
18 år.

6 c §

På öppenvårdsapoteken ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt

med information om förbuden i 6 a och 6 b §§.

1 Prop. 2008/09:190, bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288.

SFS 2009:733

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:733

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

9 kap.

1 a § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 kap. 6 a § första
stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)