SFS 2009:744 Förordning om ändring i förordningen (2007:1182) med instruktion för Statens biografbyrå

090744.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1182) med
instruktion för Statens biografbyrå;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1182) med instruk-

tion för Statens biografbyrå

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande ly-

delse.

1 §

Statens biografbyrå prövar enligt lagen (1990:886) om granskning och

kontroll av filmer och videogram om framställningen i en film eller ett vide-
ogram ska godkännas för visning vid allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.

Myndigheten ska också utöva tillsyn över lagens efterlevnad och över ef-

terlevnaden av 16 kap. 10 b och 10 c §§ brottsbalken, när det gäller rörliga
bilder i filmer och videogram. Myndigheten ska föra register över video-
gramdistributörer enligt 15 § lagen om granskning och kontroll av filmer och
videogram.

Myndigheten ska också pröva frågor om medgivande till åtal och lämna

yttrande enligt 16 kap. 19 § brottsbalken.

Myndigheten ska se till att information om gällande regler och beslutade

åldersgränser sprids till allmänheten. Myndigheten ska också föra en dialog
med berörda branscher och parter i syfte att förhindra förekomsten av olaga
våldsskildringar i rörliga bilder samt otillåten utlämning av teknisk upptag-
ning.

1 a §

Statens biografbyrå ska integrera ett jämställdhets- och mångfalds-

perspektiv i sin verksamhet. Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med
andra svenska mediemyndigheter ska också integreras i myndighetens verk-
samhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2009:744

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009