SFS 2009:745 Förordning om ändring i förordningen (2007:1183) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

090745.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1183) med
instruktion för Granskningsnämnden för radio
och TV;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1183) med instruk-

tion för Granskningsnämnden för radio och TV

dels att 1, 3, 6 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande ly-

delse.

1 §

Granskningsnämnden för radio och TV har till uppgift att utöva tillsyn

över efterlevnaden av regler för sändningarnas innehåll i fråga om ljudradio-
och TV-sändningar till allmänheten. I granskningen ingår kontroll av att den
som på grund av tillstånd enligt 2 kap. 2 § radio- och TV-lagen (1996:844)
har rätt att sända ljudradio- och TV-program, utövar denna rätt i enlighet
med det tillstånd för programverksamheten som gäller. Myndigheten ska
också följa innehållet i utländska ljudradio- och TV-sändningar som riktas
till den svenska allmänheten.

2 a §

Granskningsnämnden för radio och TV ska integrera ett jämställd-

hets- och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet. Internationellt utbyte och
erfarenhetsutbyte med andra svenska mediemyndigheter ska också integre-
ras i myndighetens verksamhet.

3 §

Myndigheten ska se till att information om gällande regler och beslut

av större vikt eller principiell betydelse sprids till berörda radio- och TV-fö-
retag och allmänheten.

6 §

Med granskningsärende avses i denna förordning ett ärende i vilket

nämnden prövar om den som ansvarar för sändningen har fullgjort sina skyl-
digheter enligt radio- och TV-lagen (1996:844) eller enligt det tillstånd som
beslutats med stöd av 2 kap. 2 § samma lag.

9 §

Granskningsärenden avgörs vid sammanträde med nämnden. Under de

förutsättningar som anges i 9 kap. 3 § andra stycket radio- och TV-lagen
(1996:844) får ärenden dock avgöras av ordföranden eller en vice ordföran-
de. Sådana ärenden får också avgöras av direktören. Direktören får dock inte
fatta beslut som innebär att den sändande brustit vid tillämpningen av radio-

SFS 2009:745

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:745

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

och TV-lagen eller de villkor som gäller för sändningarna. �renden som får
avgöras av direktören får även avgöras av dennes ställföreträdare dels i den
utsträckning som direktören beslutar i varje enskilt fall, dels enligt vad som
framgår av arbetsordningen.

Andra förelägganden än sådana som innebär skyldighet att lämna nämn-

den en sådan inspelning som avses i 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med före-
skrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områ-
den beslutas alltid vid sammanträde med nämnden. Nämnden beslutar även
om yttranden enligt 12 kap. 2 § fjärde stycket radio- och TV-lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)