SFS 2009:749 Förordning om ändring i förordningen (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar

090749.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1187) med
instruktion för Riksutställningar;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1187) med instruktion

för Riksutställningar ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a §

Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mång-

falds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte
och samarbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2009:749

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009