SFS 2009:751 Förordning om ändring i förordningen (2007:1189) med instruktion för Taltidningsnämnden

090751.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1189) med
instruktion för Taltidningsnämnden;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2007:1189) med in-

struktion för Taltidningsnämnden ska ha följande lydelse.

1 §

Taltidningsnämnden har till uppgift att förbättra tillgången till innehål-

let i dagstidningar för synskadade, funktionshindrade som inte förmår hålla i
eller bläddra i en tidning samt afatiker och dyslektiker. Inom ramen för
denna uppgift ska myndigheten

1. handlägga ärenden om stöd enligt förordningen (1988:582) om statligt

stöd till radio- och kassettidningar,

2. svara för upphandling, fördelning och vidareutveckling av särskild mot-

tagarutrustning enligt samma förordning,

3. genom informationsinsatser söka intressera tidningsföretag att starta ut-

givning av radio- och kassettidningar (taltidningar),

4. verka för att taltidningarna distribueras med digital teknik och använder

talsyntesteknik, särskilt vid start av nya taltidningar,

5. verka för att abonnenter på taltidningar får utbildning som underlättar

för dem att tillgodogöra sig tidningarna och sköta den tekniska utrustning
som behövs för mottagningen, och

6. följa och analysera utvecklingen av verksamheten med utgivning av tal-

tidningar.

2 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv

i sin verksamhet. Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra
svenska mediemyndigheter ska också integreras i myndighetens verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2009:751

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009