SFS 2009:752 Förordning om ändring i förordningen (2007:1190) med instruktion för Radio- och TV-verket

090752.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1190) med
instruktion för Radio- och TV-verket;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1190) med instruk-

tion för Radio- och TV-verket

dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 a och 3 a §§,

av följande lydelse.

1 §

1

Radio- och TV-verket ska verka för yttrandefrihet och främja möjlig-

heterna till mångfald och tillgänglighet inom radio och television. Myndig-
heten har till uppgift att besluta om tillstånd, avgifter och registrering samt
utöva tillsyn i frågor som rör ljudradio- och TV-sändningar riktade till all-
mänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan
myndighet. Myndigheten ska följa utvecklingen inom medieområdet och
sprida kunskap om den till allmänheten.

Myndigheten har också till uppgift att besluta i frågor om utgivningsbevis

och utöva tillsyn över verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefri-
hetsgrundlagen.

2 §

2

Myndigheten ska särskilt

1. enligt radio- och TV-lagen (1996:844) pröva frågor om tillstånd att sän-

da närradio, fastställa sändningstider om tillståndshavarna inte kan enas om
fördelning av sändningstid eller om en tillståndshavare begär att verket ska
fastställa sändningsschemat i sin helhet, besluta om det samtidigt får sändas
mer än ett närradioprogram i en kommun samt besluta om större sändnings-
områden än en kommun,

2. enligt radio- och TV-lagen pröva frågor om tillstånd att sända lokalra-

dio, om överlåtelse av sändningstillstånd samt bestämma sändningsområden,

3. enligt radio- och TV-lagen pröva frågor om tillstånd att sända TV-pro-

gram eller att under en begränsad tid sända ljudradioprogram,

4. enligt radio- och TV-lagen förordna lokala kabelsändarföretag och be-

sluta om undantag från nätinnehavares skyldigheter,

5. pröva frågor enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisio-

nens och radions område,

1 Senaste lydelse 2007:1286.

2 Senaste lydelse 2007:1286.

SFS 2009:752

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:752

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

6. enligt radio- och TV-lagen godkänna och registrera de beteckningar för

sändningar som används av den som sänder program samt föra register över
tillståndshavare, satellitprogramföretag och satellitentreprenörer,

7. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrund-

lagen samt föra register över verksamhet enligt samma paragraf,

8. enligt lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens

och yttrandefrihetsgrundlagens områden föra register över utgivare,

9. enligt radio- och TV-lagen utöva tillsyn samt pröva frågor om återkal-

lelse och ändring av tillstånd,

10. meddela föreskrifter och utöva tillsyn enligt 2 och 3 §§ förordningen

(1998:32) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler,

11. enligt förordningen (1995:1020) om digitala ljudradiosändningar ut-

lysa tillstånd att sända digital radio och lämna förslag till regeringen om för-
delning av sändningstillstånden,

12. meddela verkställighetsföreskrifter enligt förordningen (2007:1285)

med bemyndigande för Radio- och TV-verket att meddela vissa verkställig-
hetsföreskrifter,

13. enligt 10 kap. 6 a och 6 b §§ radio- och TV-lagen hantera frågor om

särskild avgift, och

14. publicera statistik och annan information om ägande- och bransch-

struktur, teknik samt ekonomi inom medieområdet.

2 a §

Radio- och TV-verket ska integrera ett jämställdhets- och mångfalds-

perspektiv i sin verksamhet. Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med
andra svenska mediemyndigheter ska också integreras i myndighetens verk-
samhet.

3 a §

Myndigheten ska samverka med Granskningsnämnden för radio- och

TV, Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden, Statens biografbyrå och Medi-
erådet när det gäller uppgiften att följa utvecklingen inom medieområdet.
Myndigheten ska i frågor om ägande- och branschstruktur även samarbeta
med Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning
(Nordicom) vid Göteborgs universitet.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)