SFS 2009:755 Förordning om ändring i förordningen (2007:1194) med instruktion för Arkitekturmuseet

090755.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1194) med
instruktion för Arkitekturmuseet;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1194) med instruk-

tion för Arkitekturmuseet

dels att 2 och 6 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande ly-

delse.

2 §

Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de

samlingar som har anförtrotts museet och hålla samlingarna tillgängliga för
allmänheten,

2. driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk och de-

batterande verksamhet,

3. lämna information, råd och annan hjälp åt regionala och lokala museer,

och

4. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med an-

dra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt
verksamhetsområde.

2 a §

Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mång-

falds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte
och samarbete.

6 a §

1

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst

sex ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1250.

SFS 2009:755

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009