SFS 2009:757 Förordning om ändring i förordningen (2007:1196) med instruktion för Statens musiksamlingar

090757.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1196) med
instruktion för Statens musiksamlingar;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1196) med instruk-

tion för Statens musiksamlingar

dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande ly-

delse.

1 §

Statens musiksamlingar har till uppgift att dokumentera, samla in, vår-

da, bevara, beskriva och hålla levande musikens kulturarv och därigenom
främja musikintresset, musikvetenskapen och den långsiktiga kunskapsupp-
byggnaden.

Myndigheten ska hålla dokumentation och samlingar tillgängliga för un-

dervisning, forskning och annat studium, bl.a. genom utlåning, program-
verksamhet, utställningar och publikationer.

Myndigheten ska verka för svenskt musikliv genom att bidra till att skapa

goda förutsättningar för framförande och annan spridning av musik.

I myndigheten ingår Statens musikbibliotek, Musikmuseet och Svenskt

visarkiv.

2 §

Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de

samlingar och den dokumentation i övrigt som finns hos myndigheten,

2. på begäran lämna myndigheter och enskilda upplysningar och råd,
3. använda ny teknik för att utveckla alla delar av verksamheten, och
4. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med an-

dra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt
verksamhetsområde.

2 a §

Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mång-

falds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte
och samarbete.

SFS 2009:757

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:757

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)