SFS 2009:760 Förordning om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

090760.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1199) med
instruktion för Konstnärsnämnden;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2007:1199) med in-

struktion för Konstnärsnämnden ska ha följande lydelse.

1 §

Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta om statliga bidrag och er-

sättningar till konstnärer, i den utsträckning detta inte är någon annans upp-
gift, och i övrigt fullgöra de uppgifter som följer av särskilda föreskrifter.

Myndigheten ska hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och

sociala förhållanden samt löpande bevaka trygghetssystemens utformning
och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.

2 §

Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets- och

mångfaldsperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och
samarbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2009:760

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009