SFS 2009:761 Förordning om ändring i förordningen (2007:1290) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

090761.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1290)
med instruktion för Talboks- och
punktskriftsbiblioteket;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1290) med instruk-

tion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

dels att nuvarande 3 och 4 §§ ska betecknas 4 och 3 §§,
dels att den nya 3 § och 16 § ska ha följande lydelse.

3 §

Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mång-

falds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte
och samarbete.

16 §

För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter mot-

svarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndighe-
ten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2009:761

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009