SFS 2009:763 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

090763.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 17 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 5 c och 17 b §§ förordningen (1997:1275) om

anställningsstöd ska ha följande lydelse.

5 c §

1

En anställning med särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

får anvisas en person som är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbets-
förmedlingen och som inom de senaste 36 månaderna har beviljats

1. uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen

(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, eller

2. uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § andra stycket samma lag.

Vid tillämpning av första stycket ska det bortses från tid som personen

varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år
eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen.

17 b §

2

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas under högst

24 månader. Stöd för anställning som omfattar mer än halvtid får dock inte
lämnas för längre tid än sex månader. Stöd får inte heller lämnas efter det att
36 månader passerat sedan sådant uppehållstillstånd eller uppehållskort som
anges i 5 c § första stycket beviljades.

En anvisning får göras för högst sex månader i taget. Efter en anvisnings-

period kan en ny anvisning göras om förutsättningarna i 5 c�5 e §§ fortfarande
är uppfyllda. En ny anvisning får göras även om inga studier inom sfi bedrivs
eller ska bedrivas, under förutsättning att ett godkänt resultat har uppnåtts för
kurs D inom sfi under en tidigare anvisningsperiod.

Vid beräkning av 36-månadersperioden enligt första stycket ska det bort-

ses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget
barn som inte fyllt två år eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets
ankomst till familjen.

1 Senaste lydelse 2008:144.

2 Senaste lydelse 2008:144.

SFS 2009:763

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:763

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 28 juli 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)