SFS 2009:765 Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

090765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina;

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1993:792) om tillstånd

att utfärda vissa examina ska ha följande lydelse.

2 §

2

Utbildningen ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och på

beprövad erfarenhet samt bedrivas så att den i övrigt uppfyller de krav som
uppställs på utbildning i 1 kap. högskolelagen (1992:1434).

För varje examen som tillståndet avser, ska utbildningen också svara mot de

särskilda krav som enligt förordningsbestämmelser gäller för denna examen
vid de universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276.

2 Senaste lydelse 2006:174.

SFS 2009:765

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009