SFS 2009:766 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

090766.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om högskolelagen (1992:1434)

dels att 4 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 4 kap. 8�15 §§, av föl-

jande lydelse.

4 kap.

8 §

En högskola ska på ansökan besluta att en sammanslutning av studen-

ter vid högskolan får ställning som studentkår för en viss tid, om samman-
slutningen uppfyller de krav som ställs i 9�14 §§.

9 §

En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i

utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid hög-
skolan.

10 §

Verksamhetsområdet för en studentkår får inte täcka mer än en hög-

skola och ska sammanfalla med minst en organisatorisk eller geografiskt av-
gränsad del av högskolan.

11 §

En studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna represen-

tera studenterna inom kårens verksamhetsområde.

12 §

Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att

vara medlemmar i kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap
i en sådan sammanslutning som avses i 8 §.

Den student som är medlem i studentkåren ska ha rösträtt vid val till

studentkårens högsta beslutande organ.

13 §

För en sammanslutning som avses i 8 § ska det finnas stadgar och en

styrelse. Stadgarna ska ha antagits av sammanslutningens medlemmar.

I stadgarna ska följande anges:
1. sammanslutningens ändamål och verksamhetsområde,
2. vilket som är det högsta beslutande organet och hur det utses,
3. hur beslut av det högsta beslutande organet och av styrelsen fattas och

ges till känna,

1 Prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275.

SFS 2009:766

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:766

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

4. hur inträde i och utträde ur sammanslutningen sker,
5. hur ansvarsfrihet för styrelsen beviljas,
6. hur stadgarna ändras, och
7. hur sammanslutningen upplöses.

14 §

En studentkår ska föra ett register över sina medlemmar.

Studentkåren ska årligen till högskolan redovisa sin verksamhet och hur

många studenter som är medlemmar.

På begäran av högskolan ska studentkåren tillhandahålla högskolan sitt

medlemsregister.

15 §

Ställning som nation har en sådan nation vid Uppsala universitet eller

Lunds universitet

1. som studenter var skyldiga att tillhöra enligt de föreskrifter som gällde

omedelbart före den 1 juli 2010 och som då bedrev studiesocial verksamhet,

2. som har som huvudsakligt syfte att genom studiesocial verksamhet

stödja de studenter som tillhör nationen och främja deras studier, och

3. som bistår studenter med studiesocial verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)