SFS 2009:768 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

090768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 16 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

7 kap.

16 §

Följande juridiska personer är skattskyldiga bara för inkomst på

grund av innehav av fastigheter:

� akademier,
� allmänna undervisningsverk,
� studentkårer vid statliga universitet och högskolor som avses i 4 kap. 8 §

högskolelagen (1992:1434) och nationer vid Uppsala universitet eller Lunds
universitet som avses i 4 kap. 15 § högskolelagen samt samarbetsorgan för
sådana sammanslutningar med ändamål att sköta de uppgifter som samman-
slutningarna enligt högskolelagen eller föreskrift som meddelats med stöd av
högskolelagen ansvarar för,

� regionala utvecklingsbolag som med stöd av 1 § lagen (1994:77) om be-

slutanderätt för regionala utvecklingsbolag fått rätt att pröva frågor om stöd
till näringsidkare samt moderbolag till sådana utvecklingsbolag,

� arbetslöshetskassor,
� personalstiftelser som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pen-

sionsutfästelse m.m. och vars ändamål uteslutande är att lämna understöd
vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall,

� stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare

och arbetstagare med ändamål att lämna avgångsersättning till friställda ar-
betstagare eller främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit upp-
sagda eller löper risk att bli uppsagda till följd av driftsinskränkning, före-
tagsnedläggning eller rationalisering av företags verksamhet eller med ända-
mål att lämna permitteringslöneersättning, och

� bolag eller annan juridisk person som uteslutande har till uppgift att

lämna permitteringslöneersättning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010. �ldre bestämmelser gäller för

inkomster som hänför sig till tid före ikraftträdandet.

1 Prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2009:768

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:768

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2. Vid tillämpning av 7 kap. 21 § gäller att bedömningen av skattskyldig-

heten ska göras med utgångspunkt i 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) i dess lydelse efter den 30 juni 2010 i fråga om inkomster som
hänför sig till tid efter den 30 juni 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)