SFS 2009:769 Studentkårsförordning

090769.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Studentkårsförordning;

utfärdad den 17 juni 2009.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om studentkårer vid statliga

universitet och högskolor.

2 §

Med högskolor avses i denna förordning både universitet och hög-

skolor.

Beslut om ställning som studentkår, m.m.

3 §

En studentsammanslutning som vill få ställning som studentkår ska an-

söka om detta hos högskolan. Sammanslutningen ska till ansökan foga sina
stadgar och de övriga handlingar som sammanslutningen vill åberopa i ären-
det.

4 §

Ett beslut enligt 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) ska gälla för tre

år om inte annat följer av 5 §. I beslutet ska det anges vid vilken organisa-
torisk eller geografiskt avgränsad del eller vilka organisatoriska delar av
högskolan sammanslutningen ges ställning som studentkår.

5 §

Högskolan ska förena ett beslut enligt 4 kap. 8 § högskolelagen

(1992:1434) med villkor om att sammanslutningen ska uppfylla de krav som
ställs i 4 kap. 9�14 §§ samma lag. Beslutet får återkallas om studentkåren
inte längre uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen ansöker om
det.

Studentkåren ska beredas tillfälle att yttra sig innan ett beslut om

återkallelse fattas.

6 §

Högskolan får meddela föreskrifter om hur en studentkår vid hög-

skolan ska redovisa sin verksamhet och sitt medlemsantal.

1 Jfr prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275.

SFS 2009:769

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:769

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Studentrepresentanter

7 §

En studentkår vid en högskola får utse och entlediga representanter för

studenterna i de organ vid högskolan där sådana har rätt att ingå.

Om ett organ vid högskolan täcker flera studentkårers verksamhets-

områden, får de uppgifter som avses i första stycket fullgöras på det sätt
kårerna kommer överens om.

Kan kårerna inte enas får högskolan, efter att ha hört kårerna, besluta hur

representanter för studenterna ska utses.

8 §

En studentrepresentant i ett organ vid högskolan ska representera alla

studenter inom organets ansvarsområde.

9 §

Om det inom ett av högskolans verksamhetsområden inte finns någon

studentkår, ska högskolan bland studenterna inom området anordna direkta
eller indirekta val av studentrepresentanter.

Högskolan får meddela föreskrifter om hur val av studentrepresentanter

enligt första stycket ska anordnas.

�verklagande

10 §

Beslut som har fattats av en högskola om att ge en sammanslutning

ställning som studentkår eller om att en studentkår inte längre ska ha sådan
ställning, får överklagas hos �verklagandenämnden för högskolan.

Beslut av �verklagandenämnden för högskolan får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1983:18) om studerande-

kårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)