SFS 2009:770 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

090770.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 17 juni 2009.

Regeringen föreskriver

1 att 1 kap. 7, 7 b och 11 §§ samt rubriken närmast

före 1 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100)

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

3

I de fall studenter har rätt att vara representerade i olika organ utser de

sina representanter i den ordning som föreskrivs i 7 eller 9 § studentkårs-
förordningen (2009:769). Studentrepresentanter utses på samma sätt när in-
formation ska lämnas till och samråd ske med en sådan representant.

7 b §

4

Högskolan ska i sin årsredovisning beskriva vilka åtgärder som har

vidtagits för att utveckla studentinflytandet och hur detta inflytande har för-
delats och utvecklats ur ett jämställdhetsperspektiv.

En studentkår vid högskolan har rätt att i anslutning till årsredovisningen

lämna en redogörelse för kårens syn på högskolans utveckling och resultat.
Högskolan ska lämna kårens redogörelse till regeringen samtidigt med
årsredovisningen.

Hälsovård, studiesocialt stöd och studiemiljö

11 §

Högskolorna ska ansvara för att studenterna har tillgång till hälso-

vård, särskilt förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studen-
ternas fysiska och psykiska hälsa. Högskolorna ska även ansvara för andra
uppgifter av studiesocial karaktär som stöder studenterna i deras studiesitua-
tion eller underlättar övergången till arbetslivet samt för att studenterna i
övrigt har en god studiemiljö.

1 Jfr prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275.

2 Förordningen omtryckt 1998:1003.

3 Senaste lydelse 2000:651.

4 Senaste lydelse 2000:1057.

SFS 2009:770

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:770

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)