SFS 2009:771 Förordning om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

090771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1153) om
redovisning av studier m.m. vid universitet och
högskolor;

utfärdad den 17 juni 2009.

Regeringen föreskriver

1 att 2 kap. 6 § förordningen (1993:1153) om redo-

visning av studier m.m. vid universitet och högskolor

2 ska ha följande

lydelse.

2 kap.

6 §

3

Uppgifter på medium för automatiserad behandling får lämnas ut från

en högskolas studieregister till

1. en annan högskola, om uppgifterna rör behörighet och underlag för

urval eller studiemeriter som en student vill tillgodoräkna sig eller åberopa i
samband med antagning till en utbildning eller utfärdande av examen,

2. Centrala studiestödsnämnden, om uppgifterna behövs för beviljande

och utbetalning av studiestöd,

3. Verket för högskoleservice eller något annat organ som biträder hög-

skolan med automatiserad behandling av ansökningar till en utbildning, om
uppgifterna behövs för att genomföra arbetet,

4. SCB, enligt bestämmelserna i denna förordning,
5. en studentkår som har sådan ställning enligt beslut av högskolan enligt

4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) eller en nation som har sådan ställning
enligt 4 kap. 15 § högskolelagen, om uppgifterna rör en students registrering
på kurser och behövs för att studentkåren eller nationen ska kunna bestämma
om han eller hon har rätt att vara medlem i studentkåren eller nationen, och

6. en student, om uppgifterna rör honom eller henne själv.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275.

2 Förordningen omtryckt 2001:1133.

3 Senaste lydelse 2007:264.

SFS 2009:771

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009