SFS 2009:772 Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

090772.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 17 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 32 § förordningen (2007:481) om stöd

för landsbygdsutvecklingsåtgärder samt bilaga 1 till förordningen ska ha föl-
jande lydelse.

2 kap.

32 §

1

Stöd får lämnas till skogsägare i Götaland och Svealand för merkost-

nader för nyanläggning och återskapande av ädellövskog på marker där detta
anses lämpligt.

Stöd enligt första stycket får lämnas med högst 100 procent av kostna-

derna för markberedning, planering av gallring och röjning, inköp av plan-
tor, plantering och stängsling, och med högst 60 procent av kostnaderna för
gallring och röjning. Ersättningen får dock inte överstiga 20 300 kr per hek-
tar nyanlagd eller återskapad ädellövskog.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:191.

SFS 2009:772

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:772

Bilaga 1

2

Stödbelopp och stödsatser avseende stöd för åtgärder för en
förbättring av miljön och landskapet

1. Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden

Kompensationsbidrag får lämnas med högst följande belopp per hektar.

2 Senaste lydelse 2009:191.

Stödområde

Markanvändning

Stödbelopp inom inter-
vallen areal

0�90 ha

90� ha

1 och F

2�3 och 4a

4b

5a

5b

1, 2�3 och F
4a
1�3 och F

bete och slåttervall på åker
samt betesmark
bete och slåttervall på åker
samt betesmark
bete och slåttervall på åker
samt betesmark
bete och slåttervall på åker
samt betesmark
bete och slåttervall på åker
samt betesmark
spannmål
spannmål
potatis

2 550 kr

1 950 kr

950 kr

1 350 kr

760 kr

1 000 kr
500 kr
1 750 kr

1 275 kr

975 kr

475 kr

675 kr

380 kr

500 kr
250 kr
875 kr

background image

3

SFS 2009:772

2. Miljövänligt jordbruk

�&tgärd

Region

�&rlig ersättningsnivå

Ersättning för vall-
odling

Hela landet

Stödområde 1�3

Stödområde 4

Stödområde 5a, 5b

Stödområde 5c, 5m

Grundersättning:
300 kr/ha
Tilläggsersättning:
1 800 kr/ha
Tilläggsersättning:
700 kr/ha
Tilläggsersättning:
250 kr/ha
Tilläggsersättning:
400 kr/ha

Skötsel av betesmark Hela landet

Allmänna värden:
1 100 kr/ha
Särskilda värden och upp-
fyller inte villkoren för
gårdsstöd enligt rådets för-
ordning (EG) nr 73/2009:
3 700 kr/ha
Särskilda värden, övriga:
2 500 kr/ha
Kompletterande insatser:
lövtäkt: 100 kr/styck, dock
högst 2 000 kr/ha

Skötsel av slåtteräng

Hela landet

Allmänna värden:
1 100 kr/ha
Särskilda värden och upp-
fyller inte villkoren för
gårdsstöd enligt rådets för-
ordning (EG) nr 73/2009:
4 700 kr/ha
Särskilda värden, övriga:
3 500 kr/ha
Kompletterande insatser:
lövtäkt: 100 kr/styck, dock
högst 2 000 kr/ha
efterbete: 700 kr/ha
lieslåtter: 7 000 kr/ha

Fäbodbete och fäbod
i bruk

Fäbodbete: 700 kr/ha
Fäbod i bruk: 3 000 kr/ha
för 6 ha, extra fäbod i fler-
fäbodsystem ger 0,25 fä-
bod i bruk

Alvarbete
Skogsbete

�land och Gotland
Hela landet

1 250 kr/ha
2 350 kr/ha

background image

4

SFS 2009:772

Skötsel av våtmar-
ker

Hela landet

Inom stödområde 9 i
Skåne, Blekinge och
Hallands län

Grundersättning:
Betesmark och övrig mark:
1 500 kr/ha
�&kermark: 3 000 kr/ha
Förhöjd ersättning: �&ker-
mark: 4 000 kr/ha

Natur- och kultur-
miljöer i odlings-
landskapet

Hela landet

Grundersättning:
100 kr/elementtyp
Grupp 1: 6 kr/10 meter

2: 26 kr/10 meter
3: 58 kr/10 meter
4: 60 kr/st
5: 180 kr/st
6: 2 000 kr/ha

Natur- och kultur-
miljöer i renskötsel-
området

Renskötselområdet

Renvallar: 6 300 kr/ha
Renstängsel: 20 kr/meter
Resor: 640 kr/element för
avstånd till och med
75 km, 1 275 kr/element
för avstånd över 75 km,
dock högst fem element/
åtagande

Traditionell odling
av bruna bönor

�land

1 400 kr/ha

Utrotningshotade
husdjursraser

Hela landet

Fast ersättning: 800 kr/
djurslag och besättning
Linderödssvin:
1 500 kr/djurenhet
�vriga raser:
1 000 kr/djurenhet

Minskat kväve-
läckage

Stödområde 5c, 5m
och 9 i Skåne, Ble-
kinge, Kalmar, Got-
lands, Hallands och
Västra Götalands län
samt stödområde 5a
och 5b i Hallands och
Västra Götalands län

Fånggröda: 800 kr/ha
Vårbearbetning:
300 kr/ha
Kombination av fång-
gröda och vårbearbetning
på samma mark:
1 300 kr/ha

Skyddszoner

Stödområde 5 och 9

1 000 kr/ha

Miljöskyddsåtgär-
der

Hela landet

Stödbelopp inom interval-
len areal
0�50 ha 50�300 ha
200 kr/ha 80 kr/ha

background image

5

SFS 2009:772

Ekologiska
produktionsmetoder
� certifierad
produktion

Hela landet

Spannmål: 1 300 kr/ha
Proteingrödor:
1 300 kr/ha
Spånadslin: 1 300 kr/ha
Foderbetor: 1 300 kr/ha
�vriga grödor utom vall-
gräs och vallbaljväxter:
1 300 kr/ha
Oljeväxter: 2 200 kr/ha
Oljelin: 2 200 kr/ha
Bruna bönor: 2 200 kr/ha
Konservärter: 2 200 kr/ha
Frövall: 2 200 kr/ha
Potatis: 5 000 kr/ha
Sockerbetor: 5 000 kr/ha
Grönsaker: 5 000 kr/ha
Frukt och bär: 7 500 kr/ha
Ersättning per djurenhet:
1 600 kr

background image

6

SFS 2009:772

3. �&tgärder för hållbart utnyttjande av skogsmark

�&tgärd

Region

Ersättningsnivå

�&tgärder för att bevara
och utveckla skogens
biologiska mångfald

Röja, rensa, märka upp
stig/vandringsled/sten-
mur
Uppsättning av stängsel
för att gynna lövskogs-
miljöer
�&terställa mindre flottled
Hamling, frihuggning av
naturvärdesträd
Skapa död ved
Täppa igen dike
Frihugga och rensa kul-
turmiljö från träd och ris
Restaurera skoglig kul-
turmiljöbyggnad
Skapa utblick/sikthugg-
ning
Naturvårdsbränning, >30
% av virkesvolymen
kvar

Hela landet

Målklassning:
högst 75 kr/ha
Manuella insatser:
högst 3 000 kr/ha
Maskinella insatser:
högst 4 000 kr/ha

975 kr/100 meter

6 800 kr/100 meter

2 100 kr/100 m

310 kr/träd
80 kr/träd
950 kr/dikespropp

1 100 kr /objekt

3 700 kr/objekt

780 kr/objekt

24 000 kr/objekt +
6 400 kr/hektar

background image

7

SFS 2009:772

4. Regionalt prioriterade ersättningar

�&tgärd

Maximal årlig ersättningsnivå

Regionala skötselinsatser

Regionala markklasser

Komplement till miljöersättning för
betesmarker och slåtterängar

Mosaikbetesmarker och andra gräs-
fattiga marker: 2 000 kr/ha.
Restaurering av slåtterängar och be-
tesmarker: 3 600 kr/ha.

Regionala kompletterande insatser:

Särskild skötsel av fäbodbete:
1 200 kr/ha.
Bränning: 800 kr/ha.
Särskild höhantering på slåtteräng:
1 700 kr/ha.
Bete och slåtter på svårtillgängliga
platser: 1 000 kr/ha.

Komplement till miljöersättning för
natur- och kulturmiljöer i odlings-
landskapet

Regionala kompletterande insatser

Särskild skötsel av landskapselement/
Skötsel av landskapselement med sär-
skilda värden

12 kr/m: �ppet dike, Renar mellan
åkerskiften, Jordvall, Gropvall, Bruk-
ningsväg, Stenmurar, Trägärdesgår-
dar, Läplantering.

116 kr/m: Fägata med stenmur eller
trägärdesgård.

120 kr/st: Odlingsrösen och stentip-
par, Fornlämningslokaler, Byggnads-
grunder, Brunnar, Källor, Alléer, So-
litärträd, Hamlade pilar som ingår i
rader eller häckar, Hamlade träd.

360 kr/st: Småvatten, �&kerholmar,
�verloppsbyggnader, Liten svårbru-
kad åker under 0,1 ha.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009