SFS 2009:774 Lag om ändring i rättegångsbalken

090774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 1 kap. 2 och 3 e §§ rättegångs-

balken

2 ordet ⬝länsrätt⬝ ska bytas ut mot ⬝förvaltningsrätt⬝.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av
1 kap. 2 § 2002:996
1 kap. 3 e § 2005:1059.

SFS 2009:774

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009