SFS 2009:777 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

090777.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 4 kap. 26 § luftfartslagen

(1957:297)

2 ordet ⬝länsrätten⬝ ska bytas ut mot ⬝förvaltningsrätten⬝.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Lagen omtryckt 1986:166.
Senaste lydelse av 4 kap. 26 § 2008:1359.

SFS 2009:777

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009