SFS 2009:780 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

090780.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.;

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 36 § lagen (1967:531) om tryg-

gande av pensionsutfästelse m.m.

2 ordet ”länsrätten” i olika böjningsformer

ska bytas ut mot ”förvaltningsrätten” i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av 36 § 2005:1124.

SFS 2009:780

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009