SFS 2009:784 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

090784.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar;

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 75 § lagen (1972:262) om under-

stödsföreningar

2 ordet ⬝länsrätten⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot

⬝förvaltningsrätten⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av 75 § 2005:1122.

SFS 2009:784

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009