SFS 2009:785 Lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

090785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m.;

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 33 § lagen (1974:202) om beräk-

ning av strafftid m.m.

2 ordet ”länsrätt” ska bytas ut mot ”förvaltningsrätt”.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av 33 § 2005:970.

SFS 2009:785

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009