SFS 2009:787 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

090787.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna m.fl.;

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 21 § lagen (1976:371) om be-

handlingen av häktade och anhållna m.fl.

2 ordet ⬝länsrätt⬝ ska bytas ut mot

⬝förvaltningsrätt⬝.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av 21 § 2005:972.

SFS 2009:787

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009