SFS 2009:789 Lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268)

090789.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ransoneringslagen (1978:268);

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 53 § ransoneringslagen (1978:268)2

ordet ⬝länsrätts⬝ ska bytas ut mot ⬝förvaltningsrätts⬝.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av 53 § 1995:44.

SFS 2009:789

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009