SFS 2009:791 Lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

090791.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i
Sveriges indelning i kommuner och landsting;

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 1 kap. 19 § och 2 kap. 9 § lagen

(1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

2

ordet ”länsrätten” ska bytas ut mot ”förvaltningsrätten”.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Lagen omtryckt 1988:198.
Senaste lydelse av
1 kap. 19 § 1995:46
2 kap. 9 § 1995:46.

SFS 2009:791

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009