SFS 2009:792 Lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

090792.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:412) om kommunala
indelningsdelegerade;

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 23 § lagen (1979:412) om kom-

munala indelningsdelegerade

2 ordet ⬝länsrätten⬝ ska bytas ut mot ⬝förvalt-

ningsrätten⬝.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av 23 § 1995:47.

SFS 2009:792

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009