SFS 2009:793 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

090793.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 18 kap. 28, 30, 32 och 33 §§, 20

kap. 11 §, 21 kap. 1, 6 och 8�10 §§, 22 kap. 1 och 2 §§, rubrikerna till 22
kap. och 30 kap. samt rubriken närmast före 21 kap. 8 § fastighetstaxerings-
lagen (1979:1152)

2 ordet ⬝länsrätt⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot

⬝förvaltningsrätt⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av
18 kap. 28 § 2003:650
18 kap. 30 § 2003:650
18 kap. 32 § 2003:650
18 kap. 33 § 1981:280
20 kap. 11 § 1993:1193
21 kap. 1 § 2003:650
21 kap. 6 § 2003:650
21 kap. 8 § 1983:373
21 kap. 9 § 1988:1283
21 kap. 10 § 2001:546
22 kap. 1 § 1993:1193
22 kap. 2 § 2003:650.

SFS 2009:793

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009