SFS 2009:794 Lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

090794.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:533) om
fiskevårdsområden;

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 32 § lagen (1981:533) om fiske-

vårdsområden

2 ordet ⬝länsrätten⬝ ska bytas ut mot ⬝förvaltningsrätten⬝.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av 32 § 1995:1709.

SFS 2009:794

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009