SFS 2009:798 Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

090798.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningslagen (1986:223);

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 23 § förvaltningslagen

(1986:223)

2 ordet ⬝länsrätt⬝ ska bytas ut mot ⬝förvaltningsrätt⬝.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Lagen omtryckt 2003:246.

SFS 2009:798

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009