SFS 2009:900 Förordning om ändring i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder

090900.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:14) om
förvaltning av EG:s strukturfonder;

utfärdad den 2 juli 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:14) om förvaltning

av EG:s strukturfonder

dels att 1, 10, 12, 13, 15, 16, 30 och 31 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 28 a §,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

1 §

Denna förordning gäller förvaltningen av EG:s strukturfonder för att

genomföra program inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning
och målet europeiskt territoriellt samarbete. Förordningen innehåller
bestämmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den

5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande
av förordning (EG) nr 1783/1999

1,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den

5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning
(EG) nr 1784/1999

2,

3. rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna

bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska social-
fonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG)
nr 1260/1999

3,

4. kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om
allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europe-
iska socialfonden och Sammanhållningsfonden och för Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklings-
fonden

4, och

5. lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap.

1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1080).

2 EUT L 210, 31.7.2006, s. 12 (Celex 32006R1081).

3 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

4 EUT L 371, 27.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1828).

SFS 2009:900

Utkom från trycket
den 14 juli 2009

background image

2

SFS 2009:900

10 §

5

Den förvaltande myndigheten ska kontrollera att ansökan avser stöd

som är förenligt med det berörda strukturfondsprogrammet samt med till-
lämpliga nationella och gemenskapsrättsliga bestämmelser.

I fråga om godkända ansökningar inom ramen för de regionala struktur-

fondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet ska den
förvaltande myndigheten sedan föredra sina beslutsunderlag inför struktur-
fondspartnerskapet. Partnerskapet avger därefter yttrande enligt vad som
närmare framgår av lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap.

12 §

Stöd får betalas ut endast om utgifterna är stödberättigande och det

kan styrkas att dessa faktiskt har betalats. I annat fall ska den förvaltande
myndigheten besluta att inte betala ut motsvarande del av stödet.

13 §

Allmänna bestämmelser om stödberättigande utgifter finns i

1. artikel 7 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1080/2006,

2. artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006,
3. artikel 56 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, och
4. artikel 48�53 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006.
Bestämmelserna i 15�25 §§ tillämpas inte om något annat följer av de

bestämmelser som anges i första stycket.

15 §

Direkta utgifter är stödberättigande om de

1. har uppkommit för och är nödvändiga för projektets genomförande,
2. har uppkommit under den projektperiod som den förvaltande myndig-

heten har fastställt,

3. har bokförts i enlighet med gällande bokföringsregler,
4. kan styrkas av stödmottagaren genom kopior av fakturor, bokförings-

underlag eller andra handlingar ur dennes redovisning, och

5. har uppkommit efter offentlig upphandling eller, om upphandling inte

krävs, på i övrigt affärsmässiga villkor.

Den förvaltande myndigheten får meddela föreskrifter om undantag från

kravet i punkten 4 enligt vad som närmare framgår av artikel 7.4 i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 och artikel 11 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006.

16 §

Indirekta utgifter är stödberättigande om stödmottagaren kan

1. styrka att utgifterna uppkommit i direkt samband med de stödberätti-

gande direkta utgifter som går att hänföra till projektet,

2. styrka att utgifterna fördelas proportionellt enligt en dokumenterad och

skälig metod som bestämts på förhand, och

3. styrka utgifterna genom kopior av fakturor, bokföringsunderlag eller

andra handlingar ur sin redovisning.

Den förvaltande myndigheten får meddela föreskrifter om undantag från

kravet i punkten 3 enligt vad som närmare framgår av artikel 7.4 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 och artikel 11 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006.

5 Senaste lydelse 2007:676.

background image

3

SFS 2009:900

Stödet för indirekta utgifter får uppgå till högst 20 procent av de stödbe-

rättigande direkta utgifterna.

28 a §

�r någon återbetalningsskyldig enligt 27 § eller skyldig att betala

ränta enligt 28 § får annat stöd enligt denna förordning kvittas mot skulden.

30 §

För de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella struk-

turfondsprogrammet ska den förvaltande myndigheten för respektive
program ansvara för rapporteringen av oegentligheter i enlighet med
kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006. För de territoriella program-
men ska den myndighet som är ansvarig för kontroller enligt 29 § också
svara för rapporteringen av oegentligheter på svenskt territorium.

En underrättelse om innehållet i rapporteringen ska sändas till Ekobrotts-

myndigheten och Ekonomistyrningsverket. I fråga om sådana territoriella
program där den förvaltande myndigheten inte är placerad i Sverige ska en
sådan underrättelse i stället sändas till den förvaltande och den attesterande
myndigheten.

31 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den förvaltande
myndighetens beslut att inte betala ut stöd enligt 12 §, att upphäva beslut om
stöd enligt 26 § och att kvitta stöd enligt 28 a § får dock inte överklagas.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:1424) om förvalt-

ning av EG:s strukturfonder. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden
som avser programperioden 2000�2006 och för att avsluta denna program-
period. Uppdraget i 21 a § andra stycket att utfärda avslutsdeklarationer för
mål 1 och 2 samt för gemenskapsinitiativen Interreg III A Kvarken�
MittSkandia, Interreg III A Sverige-Norge, Interreg III B Norra periferin,
Leader+ och Urban II liksom för strukturstöd till fiskerinäringen utanför mål
1 ska dock utföras av Ekonomistyrningsverket.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009