SFS 2009:901 Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

090901.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:665) om
revisorer;

utfärdad den 2 juli 2009.

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (1995:665) om revisorer ska

ha följande lydelse.

23 §

1

För prövning av ansökan om godkännande, auktorisation eller regist-

rering ska sökanden betala en ansökningsavgift om 2 600 kronor.

Om ansökan beviljas, ska revisorn eller revisionsbolaget betala en års-

avgift om 4 300 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009. Äldre föreskrifter

gäller i fråga om storleken på de årsavgifter som tas ut under 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:574.

SFS 2009:901

Utkom från trycket
den 14 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009